Privacyverklaring

 

Privacybeleid De Vries Mechanisatie BV

HTTPS://WWW.DEVRIESTUINTECHNIEK.NL

Over ons privacybeleid

De Vries Mechanisatie BV geeft veel om uw privacy. Wij
verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren
van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over
u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens
nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de
website en de daarop ontsloten dienstverlening van De Vries Mechanisatie BV. De
ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 29/06/2021, met het
publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande
versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden
verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke
voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook
leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw
gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot
de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact
opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens
aan het einde van ons privacybeleid.

Over de gegevensverwerking

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens
verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij
gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

 

Webwinkelsoftware

WooCommerce

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van WooCommerce.
Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar
stelt, worden met deze partij gedeeld. WooCommerce heeft toegang tot uw
gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens
nooit gebruiken voor een ander doel. WooCommerce is op basis van de
overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende
beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de
toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. WooCommerce maakt
gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot
uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of
opgeslagen. WooCommerce behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens
binnen het eigen concern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren.

WooCommerce

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van WooCommerce,
wij hebben voor onze webhosting gekozen voor WebdesignHQ. Persoonsgegevens die
u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met
deze partij gedeeld. WebdesignHQ heeft toegang tot uw gegevens om ons
(technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken
voor een ander doel. WebdesignHQ is op basis van de overeenkomst die wij met
hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze
beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een
sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van
data te voorkomen.

WooCommerce

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van WooCommerce,
wij hosten onze webwinkel op een server in eigen beheer. Wij hebben passende
technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies en
corruptie van gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Deze
beveiligingsmaatregelen bestaan in ieder geval uit de toepassing van
SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups
gemaakt om verlies van data te voorkomen.

 

Webhosting

WebdesignHQ

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van WebdesignHQ. WebdesignHQ
verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen
doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de
diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. WebdesignHQ heeft passende technische
en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van
uw persoonsgegevens te voorkomen. WebdesignHQ is op grond van de overeenkomst
tot geheimhouding verplicht.

Office365

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik
van de diensten van Office365. Deze partij heeft passende technische en
organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw
en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Office365 heeft geen toegang tot
ons postvak en wij behandelen al ons emailverkeer vertrouwelijk.

 

Payment processors

Mollie

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze
webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw
naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening-
of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische
maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich
het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te
verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te
delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van
uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s
dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens
niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

 

Beoordelingen

WebwinkelKeur

Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur.
Als u een review achterlaat via WebwinkelKeur dan bent u verplicht om een naam
en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat
wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert uw
naam eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur
contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval
dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en
e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u
uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende
technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te
beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het
leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan
WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met
betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van
toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur
derden inschakelt.

 

Verzenden en logistiek

PostNL

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw
pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL
voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw
naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze
gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval
dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze
partijen ter beschikking.

 

Facturatie en boekhouden

PowerAll

Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding
maken wij gebruik van de diensten van PowerAll. Wij delen uw naam, adres en
woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens
worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens
worden beschermd verzonden en opgeslagen. PowerAll is tot geheimhouding
verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. PowerAll gebruikt uw
persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

 

Externe verkoopkanalen

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze
dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct
verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet
voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze
gegevens om – anders dan op uw verzoek – op een later moment contact met u op
te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet
met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige
administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot
geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een
eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website
worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze
gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen
persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan De Vries Mechanisatie BV op
grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw
gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege.
In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen
ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit
betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer
van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij
dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke
administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te
bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn
loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel
en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving
heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens
die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten
dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om
misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij
ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander
e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen
zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde
verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij
geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u
in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U
heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier
gebruiken.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten)
verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn,
in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon
voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek.
Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende
e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die
deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder
wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten)
verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn,
te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze
contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op
uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons
bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten)
verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te
beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon
voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek.
Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende
e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet
langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten)
verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn,
door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking
doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen
een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het
bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die
wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden
zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval
de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van
databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken
tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van De Vries
Mechanisatie BV. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de
gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is
uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die
wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking
blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde
individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw
gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van
mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor
privacyzaken.

 

Cookies

Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het
Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken
deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de
website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende
wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet
toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google
diensten.

Cookies van derde partijen

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen
gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te
wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het
nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde
gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail
op de hoogte.

Contactgegevens

De Vries Mechanisatie BV

Lieving, 45 9411 tc Beilen Nederland T (059) 358-2020 E l.a.devries@devriesmechanisatie.nl

Contactpersoon voor privacyzaken

 

Lute-Anne de Vries